html

Ideal hyzmat !

“Ide-al Hyzmat” web portaly Türkmenistanda resmi portal bolup, bu ýerde siz Ýurdumyzda bar bolan hyzmatlaryň dürli görnüşini, aňsatlyk bilen, ähli maglumatlary bilen bilelikde tapyp bilersiňiz.

html

Ideal dükan !

“Ide-al Dükan” Ýurdumyzdaky ähli söwda dükanlaryny bir ýerde jemleýän Türkmenistanda ilkinji web portaldyr. Bu ýerde siz dükanlaryň satuwa çykaran täze harytlaryny ähli maglumatlary bilen görüp, online görnüşde satyn alyp bilersiňiz.

html

Ideal söwda !

“Ide-al Söwda” web portaly size gerek bolan harytlary, ikinji elden, arzan bahadan tapyp bilmegiňiz we satmak isleýän harydyňyzy aňsatlyk bilen satyp bilmegiňiz üçin işlenilip taýýarlandy. Bu ýerde Siz resmi görnüşde bildirişleri ýerleşdirip hem-de okap bilersiňiz.