Мы разрабатываем сайты,
которые помогут быстро
и качественно обслуживать каждого Вашего клиента!

Мы строим продуманный маркетинговый план,
чтобы Вы могли тратить меньше времени на работу,
связанную с осуществлением продаж
и уделять больше внимания своим клиентам!

Потому что Ваши клиенты - это наши клиенты,
и о них мы думаем и заботимся сильнее всего!

Хотите сделать веб сайт
и продвинуть свой бизнес

Gazan mobil goşundy

 • • Tagamy sargyt etmek mümkinçiligi
 • • Müşderiniň restorana gelmäge höwesini artdyrmak
 • • Internetsiz sargyt etmek mümkinçiligi
 • • Tölegiň rahat görnüşi
 • • Düşnükli funksional we dizaýn
 • • Statistikadan habarly bolmak
 • • Islendik wagty bahany we tagamy üýtgetmek
Bu kagyz menýudan ýüz öwürip býudjetiňizi tygşytlar we garşydaşlardan tapawutlanmaga ýardam berer..!

EldenEle Pro

 • • Çäksiz we mugt bildiriş goýmak mümkinçiligi
 • • Bildirişleri bahasyz goşmak mümkinçiligi
 • • Islendik wagty bildirişi üýtgetmek mümkinçiligi
 • • Ýeňilleşdirlen gözleg, bildirişleri çalt tapmaga ýardam edýär

 • • Kategoriýalar tematiki bolümlere bölünenligi sebäpli sizi çalt tapmaga mümkinçilik döredýär
 • • Islendik bildirişi halananlara goşup ýatda saklamak mümkinçiligi
 • • Özüne çekiji we ýatda galyjy dizaýn

Belent

SÖWDA DYNÇ ALYŞ MERKEZI

Ýokary hilli haryt markalarynyň söwdasy güýçli ýarag ýagdaýyna öwrülip başlady. Söwda Medeni dynç alyş merkeziniň dogry gurulan görnüşi, kemçiliklerini aýyrmak üçin we potensiýal alyjylary, has hem ýokary mukdarda artykmaçlyklara ünsi çekmegi bolup durýar. Söwda medeni dynç alyş merkezi “Belent” süýjä meňzeýär. Arhytektiň proýekt çözgütleri, kärende howzy, bir topar ýaryşy doldurma we binanyň iç bölekleriniň dizaýny kärhananyň gurluşyny döretdi. Şöhleli gurşaw adamlary Merkeze çekýär. Doldurmakdaky garaşylýan maksada ýetse, söwda merkezine bagly bolan müşderiler bilen garşydaşyny ýeňmek mümkinçiligine eýe bolýar. Söwda medeni dynç alyş merkeziniň düýbi tutulanda, konsept ösdürilip başlamalydyr. SDAM – proýektiň üstünde işleýänler we marka harytlaryň professionallary bilen birlikde işlemelidir. Diňe şu ýagdaýda hemme birleşen bilimliler bir maksada ýetip bilerler.
1
1

Turkmenbaşy bank

DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY

Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynynyň, bank kart mahabaty biziň IDE –Al hyzmat toparymyz tarapyndan taýýarlanyldy. Bu wideografda bankyň hyzmatlary we ulanyjylar üçin taze mümkinçilikleri görkezilendir.
2
2

Seýrana Mahabat

coming soon

3
3

Halk Bank

HALK BANKYŇ TERMINALYNYŇ DIZAÝNY WE WIDEOMAHABATY

IDE – AL hyzmat ýörite Halk bankyň mahabatyny taýýarlap berdi. Ýene – de bank kartlarynyň dizaýny hem taýýarlandy. IDE – Al hyzmatyň geljeki maksatlary bazar ykdysadyýetinde elektron ýollarda ösdürmek bolup durýar. Halk bankyň wideomahabaty gyzykly täze maglumatlary öwrenmäge kömek edýär. Biziň toparymyz hyzmatlarynyň ýokary hili etmek üçin işleýärler.
4
4

Coming soon

Whatever

...

Coming soon...
5
5

Join us

Mobile mobile
 • java
 • android studio
 • Swift
 • Xcode
Resume
Branding
 • Internet
 • Social Network
 • 3 Language
Resume
Web Saýt web
 • Html5
 • Bootstrap
 • Php
 • Laravel
Resume
Dizaýn
 • Photoshop
 • Illustrator
 • CorelDraw
Resume
Videograph
 • Photoshop
 • Illustrator
 • CorelDraw
Resume

About us